Agent odszkodowawczy - kurs

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Agent odszkodowawczy

O kursie

CEL KURSU "Agent odszkodowawczy"

Wiedza

Adresaci kursuZdobycie pogłębionej wiedzy na temat zasad funkcjonowania ubezpieczeń. Zakres pojęcie szkody w polskim prawie odszkodowawczym. Znajomość procedury likwidacji szkód. Mechanizmy przestępczości ubezpieczeniowej.

Umiejętności

Obsługa oprogramowania do wyceny wartości pojazdu. Obsługa oprogramowania do wyliczania kosztów naprawy. Wyliczanie kosztów pozostałości.

Adresaci kursu

Adresatem są osoby przygotowujące się do zawodu agenta odszkodowawczego, tj. osoby która w imieniu poszkodowanych występuje do ubezpieczycieli w sprawach odszkodowawczych  Osoby te mogą działalność tę prowadzić na własny rachunek lub zatrudnić się na podstawie umowy o pracę.

Program szkolenia

Dzień I

Podstawy funkcjonowania firmy ubezpieczeniowej i kancelarii odszkodowawczej

1. Ubezpieczenia – misja czy biznes. Zasady działania zakładów ubezpieczeń. Pojęcie oportunizmu
2. Co to jest wynik techniczny ubezpieczyciela i jak odszkodowania wpływają na jako wysokość?
3. Przestępczość ubezpieczeniowa – mit czy rzeczywistość?
4. Jaką argumentacją ubezpieczalnie oficjalnie bronią się przez niesłusznymi wypłatami?
5. Nieoficjalne strategie obronne firm ubezpieczeniowych
6. Obrona przed niesłusznymi roszczeniami a prawo (raporty Rzecznika Ubezpieczonych z lat 2013-2015).
7. Ustawa reklamacyjna i jej stosowanie w praktyce
8. Rzecznik Finansowy i jego postępowanie mediacyjne
9. Inne możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu ubezpieczeniowego
10. Rola i miejsce kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeniowym
11. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów zajmujących się odszkodowaniami
12. Praktyka funkcjonowania kancelarii  odszkodowawczej
13. Wzory podstawowych dokumentów – umowa, pełnomocnictwo, inne dokumenty

Dzień II

Procedura odszkodowawcza i regresowa ubezpieczycieli

1. Pojęcie likwidacji szkód i jej podstawy prawne
2. Likwidacja merytoryczna a likwidacja techniczna
3. Charakter decyzji ubezpieczyciela podejmowanych w toku likwidacji szkód
4. Podstawy wypłaty świadczenia – ugoda, decyzja, wyrok sądowy
5. Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym i jego granice
6. Zasady dowodowe oparte na procedurze cywilnej
7. Obowiązek współdziałania poszkodowanego i jego granice
8. Zmiany procedury szkodowej według wytycznych KNF
9. Podmioty odpowiedzialne za likwidacje szkód w firmie ubezpieczeniowej
10. Pracownicy i podmioty zewnętrzne w procedurze szkodowej
11. Regres typowy w ubezpieczeniach
12. Regres nietypowy z OC posiadacza pojazdu mechanicznego
13. Regres z innych ubezpieczeń obowiązkowych
14. Ćwiczenia praktyczne – wyliczanie roszczeń regresowych

Dzień III

Ustalenie pokrycia i wysokość odszkodowania za pojazd z OC- ogólnego i z OC posiadacza

1. Pojęcie i sposób powstawania odpowiedzialności cywilnej
2. Przesłanki zaistnienia odpowiedzialności cywilnej
3. Pojęcie szkody i sposób jej określenia
4. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
5. Pojęcie ruchu, posiadacza, kierującego i ich konsekwencje
6. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu za szkody z ruchu pojazdu
7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – obowiązek zawarcia
8. Zakres ubezpieczenia OC – posiadacza – sumy gwarancyjne, problematyka przekroczenia
9. Wyłączenia odpowiedzialności z OC – posiadacza pojazdu
10. Wypłata kosztorysowa za szkodę w pojeździe
11. Dopuszczalność stosowania amortyzacji oraz zamienników
12. Zwrot kosztów za pojazd zastępczy
13. Utrata wartości rynkowej pojazdu – ćwiczenia
14. Metodyka ustalania odpowiedzialności za ruch pojazdu – ćwiczenia praktyczne

Dzień IV

Ustalenie pokrycia ubezpieczeniowego i wysokość odszkodowania za szkody osobowe z OC ogólnego i z OC posiadacza pojazdu

1. Postaci szkody na osobie
2. Uszczerbek na zdrowiu i szkody majątkowe z nim związane
3. Problematyka ponoszenia kosztów leczenia
4. Wyliczenie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę w orzecznictwie i w rekomendacji KNF
5. Systemy pomocnicze zagraniczne i krajowe
6. Ćwiczenie praktyczne – wyliczenie zadośćuczynienia w systemie HBT
7. Problematyka dziedziczenia zadośćuczynienia
8. Śmierć osoby bliskiej i szkody majątkowe ponoszone z tego tytułu
9. Odszkodowanie z tytułu znaczącego pogorszenia sytuacji życiowej
10. Zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe powstałe w wyniku śmierci osoby bliskiej
11. Rekomendacje KNF dotycząca ustalenia zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej
12. Pojęcie utraconych korzyści i sposób ich wyliczenia
13. Utracone korzyści z pracy zarobkowej
14. Wyliczenie utraconych korzyści ryczałtowców, rolników i w innych trudnych przypadkach – ćwiczenia praktyczne

Dzień V

Ubezpieczenia mienia – pojazdy i inne składniki majątku

1. Kodeksowa możliwość odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu wadliwej deklaracji i notyfikacji ryzyka
2. Odmowa z powodu wyrządzenia szkody umyślnie lub w sposób rażąco niedbały
3. Systemy ubezpieczenia mienia (all risks, named perils)
4. Charakterystycznie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
5. Problemy określenia sumy ubezpieczenia
6. Ubezpieczenie mienia – praktyka likwidacji szkód
7. Wyłączenia charakterystyczne dla ubezpieczenia mienia od żywiołów i kradzieży
8. Wyłączenia charakterystyczne dla ubezpieczenia pojazdów
9. Mienie w budowie i określenie zakresu jego ubezpieczenia
10. Problemy ubezpieczenia mienia w transporcie – cargo
11. Przesłanki powstania odpowiedzialności cywilnej w działalności gospodarczej
12. Podstawowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
13. Warunki odpowiedzialności za szkody środowiskowe, pracownicze i produkt niebezpieczny
14. Czysta strata finansowa, mienie powierzone, różne kategorie kosztów i inne rozszerzenia odpowiedzialności
15. Wyłączenia odpowiedzialności – dotyczące OC – kontraktu, wadliwego zachowania, rodzajowe i inne
16. Wyłączenia charakterystyczne dla OC – przewoźnika i firmy budowlanej
17. Zakończenie części teoretycznej, test egzaminacyjny

Dzień VI

Podstawy wyceny szkód w systemach elektronicznych

1. Problematyka związana z dokumentacją uszkodzeń w pojeździe
2. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – system Eurotax
3. Moduł szacowania kosztów naprawy (Carwert) – opis podstawowych operacji dostępnych w systemie i ich wpływ na wysokość kosztów naprawy pojazdu
4. Praktyczne ćwiczenia wyliczenia szkody na samochodzie. osobowym/dostawczym, właściwa interpretacja wydruków systemu Eurotax
5. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określania kosztów naprawy w systemie Audatex
6. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określanie wartości rynkowej pojazdu w systemie InfoEkspert
7. Porównanie systemu Carwert i InfoEkspert – zalety i wady programów w kontekście  szacowania odszkodowań w szkodach całkowitych

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY