Agent odszkodowawczy - kurs

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Agent odszkodowawczy

Warszawa

Agent odszkodowawczy
kurs certyfikowany

6 dni
2019-06-06

O kursie

Kurs "Agent odszkodowawczy" kierowany jest do osób zaczynających własną działalność jak i poszukujących pracy w kancelariach odszkodowawczych i prawnych specjalizujących się w odszkodowaniach. Osoby te po ukończeniu kursu zdobędą podstawową wiedzę na temat funkcjonowania firm odszkodowawczych i ubezpieczeniowych. Będą w stanie zając się praktycznie każdym rodzajem szkody ubezpieczeniowej, udzielić poszkodowanemu fachowej pomocy i reprezentować go wobec ubezpieczyciela.

Kurs kończy się egzaminem z zagadnień teoretycznych.

Program szkolenia

Dzień I

Podstawy funkcjonowania firmy ubezpieczeniowej i kancelarii odszkodowawczej

1. Ubezpieczenia – misja czy biznes. Zasady działania zakładów ubezpieczeń. Pojęcie oportunizmu
2. Co to jest wynik techniczny ubezpieczyciela i jak odszkodowania wpływają na jako wysokość?
3. Przestępczość ubezpieczeniowa – mit czy rzeczywistość?
4. Jaką argumentacją ubezpieczalnie oficjalnie bronią się przez niesłusznymi wypłatami?
5. Nieoficjalne strategie obronne firm ubezpieczeniowych
6. Obrona przed niesłusznymi roszczeniami a prawo (raporty Rzecznika Ubezpieczonych z lat 2013-2015).
7. Ustawa reklamacyjna i jej stosowanie w praktyce
8. Rzecznik Finansowy i jego postępowanie mediacyjne
9. Inne możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu ubezpieczeniowego
10. Rola i miejsce kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeniowym
11. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów zajmujących się odszkodowaniami
12. Praktyka funkcjonowania kancelarii  odszkodowawczej
13. Wzory podstawowych dokumentów – umowa, pełnomocnictwo, inne dokumenty

Dzień II

Procedura odszkodowawcza i regresowa ubezpieczycieli

1. Pojęcie likwidacji szkód i jej podstawy prawne
2. Likwidacja merytoryczna a likwidacja techniczna
3. Charakter decyzji ubezpieczyciela podejmowanych w toku likwidacji szkód
4. Podstawy wypłaty świadczenia – ugoda, decyzja, wyrok sądowy
5. Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym i jego granice
6. Zasady dowodowe oparte na procedurze cywilnej
7. Obowiązek współdziałania poszkodowanego i jego granice
8. Zmiany procedury szkodowej według wytycznych KNF
9. Podmioty odpowiedzialne za likwidacje szkód w firmie ubezpieczeniowej
10. Pracownicy i podmioty zewnętrzne w procedurze szkodowej
11. Regres typowy w ubezpieczeniach
12. Regres nietypowy z OC posiadacza pojazdu mechanicznego
13. Regres z innych ubezpieczeń obowiązkowych
14. Ćwiczenia praktyczne – wyliczanie roszczeń regresowych

Dzień III

Ustalenie pokrycia i wysokość odszkodowania za pojazd z OC- ogólnego i z OC posiadacza

1. Pojęcie i sposób powstawania odpowiedzialności cywilnej
2. Przesłanki zaistnienia odpowiedzialności cywilnej
3. Pojęcie szkody i sposób jej określenia
4. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
5. Pojęcie ruchu, posiadacza, kierującego i ich konsekwencje
6. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu za szkody z ruchu pojazdu
7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – obowiązek zawarcia
8. Zakres ubezpieczenia OC – posiadacza – sumy gwarancyjne, problematyka przekroczenia
9. Wyłączenia odpowiedzialności z OC – posiadacza pojazdu
10. Wypłata kosztorysowa za szkodę w pojeździe
11. Dopuszczalność stosowania amortyzacji oraz zamienników
12. Zwrot kosztów za pojazd zastępczy
13. Utrata wartości rynkowej pojazdu – ćwiczenia
14. Metodyka ustalania odpowiedzialności za ruch pojazdu – ćwiczenia praktyczne

Dzień IV

Ustalenie pokrycia ubezpieczeniowego i wysokość odszkodowania za szkody osobowe z OC ogólnego i z OC posiadacza pojazdu

1. Postaci szkody na osobie
2. Uszczerbek na zdrowiu i szkody majątkowe z nim związane
3. Problematyka ponoszenia kosztów leczenia
4. Wyliczenie wysokości zadośćuczynienia za krzywdę w orzecznictwie i w rekomendacji KNF
5. Systemy pomocnicze zagraniczne i krajowe
6. Ćwiczenie praktyczne – wyliczenie zadośćuczynienia w systemie HBT
7. Problematyka dziedziczenia zadośćuczynienia
8. Śmierć osoby bliskiej i szkody majątkowe ponoszone z tego tytułu
9. Odszkodowanie z tytułu znaczącego pogorszenia sytuacji życiowej
10. Zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe powstałe w wyniku śmierci osoby bliskiej
11. Rekomendacje KNF dotycząca ustalenia zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej
12. Pojęcie utraconych korzyści i sposób ich wyliczenia
13. Utracone korzyści z pracy zarobkowej
14. Wyliczenie utraconych korzyści ryczałtowców, rolników i w innych trudnych przypadkach – ćwiczenia praktyczne

Dzień V

Ubezpieczenia mienia – pojazdy i inne składniki majątku

1. Kodeksowa możliwość odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu wadliwej deklaracji i notyfikacji ryzyka
2. Odmowa z powodu wyrządzenia szkody umyślnie lub w sposób rażąco niedbały
3. Systemy ubezpieczenia mienia (all risks, named perils)
4. Charakterystycznie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
5. Problemy określenia sumy ubezpieczenia
6. Ubezpieczenie mienia – praktyka likwidacji szkód
7. Wyłączenia charakterystyczne dla ubezpieczenia mienia od żywiołów i kradzieży
8. Wyłączenia charakterystyczne dla ubezpieczenia pojazdów
9. Mienie w budowie i określenie zakresu jego ubezpieczenia
10. Problemy ubezpieczenia mienia w transporcie – cargo
11. Przesłanki powstania odpowiedzialności cywilnej w działalności gospodarczej
12. Podstawowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
13. Warunki odpowiedzialności za szkody środowiskowe, pracownicze i produkt niebezpieczny
14. Czysta strata finansowa, mienie powierzone, różne kategorie kosztów i inne rozszerzenia odpowiedzialności
15. Wyłączenia odpowiedzialności – dotyczące OC – kontraktu, wadliwego zachowania, rodzajowe i inne
16. Wyłączenia charakterystyczne dla OC – przewoźnika i firmy budowlanej
17. Zakończenie części teoretycznej, test egzaminacyjny

Dzień VI

Podstawy wyceny szkód w systemach elektronicznych

1. Problematyka związana z dokumentacją uszkodzeń w pojeździe
2. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – system Eurotax
3. Moduł szacowania kosztów naprawy (Carwert) – opis podstawowych operacji dostępnych w systemie i ich wpływ na wysokość kosztów naprawy pojazdu
4. Praktyczne ćwiczenia wyliczenia szkody na samochodzie. osobowym/dostawczym, właściwa interpretacja wydruków systemu Eurotax
5. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określania kosztów naprawy w systemie Audatex
6. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określanie wartości rynkowej pojazdu w systemie InfoEkspert
7. Porównanie systemu Carwert i InfoEkspert – zalety i wady programów w kontekście  szacowania odszkodowań w szkodach całkowitych

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY