Likwidator szkód komunikacyjnych - kurs, jak zostać, praca

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Likwidator szkód komunikacyjnych

O kursie

CEL KURSU "Likwidator szkód komunikacyjnych"

Wiedza

Zdobycie pogłębionej wiedzy na temat zasad funkcjonowania ubezpieczeń. Zakres pojęcie szkody w polskim prawie odszkodowawczym. Znajomość procedury likwidacji szkód. Mechanizmy przestępczości ubezpieczeniowej.

Umiejętności

Obsługa oprogramowania do wyceny wartości pojazdu. Obsługa oprogramowania do wyliczania kosztów naprawy. Wyliczanie kosztów pozostałości

Adresaci kursu

Adresatem są osoby przygotowujące się do zawodu likwidatora szkód, w tym zwłaszcza komunikacyjnych. Osoby te mogą działalność tę prowadzić na własny rachunek lub zatrudnić się na podstawie umowy o pracę.


W celu zapoznania się z terminami kursu oraz szczegółami organizacyjnymi, zapraszamy na naszą nową stronę internetową. Będziecie Państwo mogli również dowiedzieć się o korzyściach z udziału w kursie.

zobacz terminy kursu


Program szkolenia

Dzień I

1. Praktyka likwidacji szkód

 • Biznes ubezpieczeniowy od kuchni
 • Szkodowość jako podstawowy parametr kształtowania wyniku finansowego ubezpieczyciela
 • Przestępczość ubezpieczeniowa w torii i praktyce
 • Strategie obronne zakładów ubezpieczeń
 • Raporty Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie realizacji orzeczeń SN
 • Działania KNF i bieżące inicjatywy ustawodawcze
 • Rzecznik Finansowy i procedura reklamacyjna

2. Wytyczne KNF w sprawie organizacji likwidacji szkód komunikacyjnych

 • Rola i miejsce likwidacji szkód w strukturze organizacyjnej firm ubezpieczeniowych wg wytycznych KNF
 • Nowe wymogi wobec struktury organizacyjnej firmy
 • Nadzór nad likwidacją szkód
 • Pracownicy likwidacji według wytycznych KNF
 • Wszczęcie i realizacja procedury szkodowej
 • Realizacja podstawowych zasady likwidacji

3. Podstawy prawne likwidacji szkód

 • Sposoby regulacji szkód – ugoda, wyrok sądowy, własne ustalenia
 • Etapy procedury likwidacji szkód
 • Postępowanie wyjaśniające (dowodowe)
 • Ciężar dowodowy
 • Zakres współdziałania poszkodowanego

Dzień II

1. Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

 • Zasady i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • Zdarzenie szkodowe
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej
 • Szkoda i sposoby określenia jej rozmiaru
 • Związek przyczynowo skutkowy 
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

2. OC posiadacza pojazdu i jego ubezpieczenie

 • Kodeksowa odpowiedzialność posiadacza pojazdu
 • Zasada ryzyka jako podstawa odpowiedzialności posiadacza pojazdu
 • Pojęcie ruchu pojazdu
 • Ubezpieczenie OC – posiadacza i jego zakres
 • Podmiot sprawczy
 • Wyłączenia odpowiedzialności.

3. Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód z OC - posiadacza

 • Zasada pełnego odszkodowania
 • Zasada naprawy częściami nowymi
 • Zasada naprawy częściami oryginalnymi
 • Zasada dostępności części
 • Szkoda całkowita
 • Pojazd zastępczy
 • Utrata wartości rynkowej

Dzień III

1. Ubezpieczenie auto casco pojazdów

 • System ryzyk nazwanych, a system all risks
 • Ubezpieczenie kradzieży – podwyższone wymogi staranności ubezpieczonego
 • Wyłączenia, udziały własne, tabele amortyzacyjne, tabele zamienników
 • Sposób wyliczenia odszkodowania

2. Szkody osobowe i utracone korzyści

 • Postaci szkody na osobie
 • Uszkodzenie ciała i krzywda
 • Śmierć osoby bliskiej
 • Szkody z ubezpieczeń wypadkowych
 • Kategoria utraconych korzyści w procedurze likwidacyjnej
 • Wyliczenie utraconych korzyści
 • Szczególne postaci utraconych korzyści – rolnicy, taksówkarze, ryczałtowcy

Dzień IV

1. Typowe formy przestępstw ubezpieczeniowych na przykładach

 • Sprowadzenie zdarzenia ubezpieczeniowego
 • Szkoda fikcyjna
 • Przypadki przedefiniowania szkody
 • Podanie nieprawdziwych okoliczności zdarzenia
 • Zwiększenie rozmiaru szkody
 • Ukrywanie bądź fabrykowanie dowodów związanych ze zdarzeniem szkodowym
 • Inne formy działań na szkodę ubezpieczycieli

2. Działania zapobiegawcze firm ubezpieczeniowych

 • Początek działań firm ubezpieczeniowych w dziedzinie zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej
 • Procedury wewnętrzne ubezpieczycieli w zakresie likwidacji szkód
 • Działania Polskiej Izby Ubezpieczeń i innych podmiotów
 • Centralny rejestr zdarzeń drogowych UFG (art. 102 ust. o ub. obow.)
 • Zaawansowane systemy zapobiegania przestępczości na przykładzie niemieckiego systemu HIS (Uniwagnis)

3. Regres ubezpieczeniowy

 • Regres typowy w ubezpieczeniach
 • Regres nietypowy z OC posiadacza pojazdu
 • Regres z innych ubezpieczeń obowiązkowych

4. Ćwiczenia praktyczne – analiza zdarzeń drogowych

Dzień V

1. Problematyka związana z dokumentacją uszkodzeń w pojeździe

 • Klasyfikacja pojazdów mechanicznych
 • Właściwa identyfikacja pojazdu uwzględniająca jego budowę (klasyfikacja pod względem rodzaju nadwozia, wyposażenia nadwozia, silnika i jego osprzętu, zastosowania pojazdu)
 • Zasady kwalifikacji uszkodzeń w pojazdach mechanicznych w kontekście użytych narzędzi stosowanych w warsztatach (określenie czasów napraw, zakresu wymian i podstawowych prac technologicznych związanych z naprawą pojazdu)
 • Klasyfikacja parametrów jakościowych alternatywnych części zamiennych stosowanych w naprawach

2. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – system Eurotax

 • Moduł wyceny  pojazdów (podstawowe parametry określające wartość rynkową pojazdów, pojęcie wyceny orientacyjnej i szczegółowej - praktyczne znaczenie wyceny w określeniu wielkości odszkodowania)
 • Moduł szacowania kosztów naprawy (Carwert) - opis podstawowych operacji dostępnych w systemie i ich wpływ na wysokość kosztów naprawy pojazdu
 • Moduł optymalizacji – zastosowanie części alternatywnych w procesie naprawy – prezentacja skutków optymalizacji w finalnej wycenie kosztów naprawy pojazdu
 • Analiza kosztorysowa naprawy pojazdu w kontekście opłacalności naprawy pojazdu
 • Szkoda całkowita, właściwa kwalifikacja w oparciu o analizę kosztorysową naprawy pojazdu, wyliczenie wartości pojazdu po szkodzie i wysokości odszkodowania
 • Praktyczne ćwiczenia wyliczenia szkody na samochodzie osobowym/dostawczym, właściwa interpretacja wydruków systemu Eurotax
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące omawianych zagadnień

Dzień VI

1. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określania kosztów naprawy w systemie Audatex

 • Charakterystyka programu, praktyczne wykorzystanie systemu w szacowaniu kosztów naprawy pojazdów ciężarowych/motocykli
 • Interpretacja wydruków systemu Audatex (analiza informacji zawartych na stronie kontrolnej  wydruku Audatex)
 • Porównanie systemu Carwert i Audatex – zalety i wady w kontekście szacowania odszkodowań w pojazdach mechanicznych

2. Narzędzia stosowane w szacowaniu szkód w pojazdach mechanicznych – określanie wartości rynkowej pojazdu w systemie InfoEkspert

 • Charakterystyka programu, praktyczne zastosowanie w wyliczeniu wartości pojazdu na  przykładzie pojazdu ciężarowego/motocykla
 • Współpraca systemu Audatex i InfoEkspert
 • Analiza kosztorysowa naprawy pojazdu w systemie Audatex, wyliczenie wartości pojazdu po szkodzie w systemie InfoEkspert
 • Interpretacja wydruków systemu InfoEkspert
 • Porównanie systemu Carwert i InfoEkspert – zalety i wady programów w kontekście  szacowania odszkodowań w szkodach całkowitych
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące omawianych zagadnień

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY