Repetytorium egzaminacyjne dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Repetytorium egzaminacyjne dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu dla agenta ubezpieczeniowego wymaganego przepisami ustawy i rozporządzenia. Egzaminy są organizowane przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe. Istnieje możliwość skierowania słuchacza do firmy z wybranego działu w celu złożenie egzaminu.

Program szkolenia

Część I: zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych

1. Pojęcie ryzyka

 • ocena ryzyka
 • redukcja ryzyka
 • wycena ryzyka
 • zarządzanie ryzykiem

2. System ubezpieczeń gospodarczych w Polsce

 • miejsce i rola ubezpieczeń w gospodarce
 • ubezpieczenie jako mechanizm transferu ryzyka
 • znaczenie udziału własnego
 • podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów

3. Sumy i wartości ubezpieczenia

 • funkcje
 • nadubezpieczenie
 • niedoubezpieczenie
 • zasada proporcji
 • ubezpieczenie na pierwsze ryzyko
 • wartość uzgodniona

4. Podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego

 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 oraz z 2014 poz. 827)
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 i 1717)

5. Etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego

 • przestrzeganie reguł prawnych
 • tajemnica zawodowa
 • konflikt interesów
 • kontakty z klientem
 • minimalny zakres informacji udzielanych ubezpieczającym

Część II: zagadnienia ogólne prawa cywilnego

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

 • zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • pojęcie osoby prawnej
 • pojęcie i forma czynności prawnej
 • oświadczenie woli i wady oświadczenia woli
 • przedstawicielstwo i pośrednictwo
 • prokura
 • pojęcie pełnomocnictwa i jego rodzaje
 • pojęcie umowy
 • zasada swobody umów
 • forma zawarcia umowy, pojęcie zobowiązania, pojęcie szkody
 • funkcjonowanie wzorców umownych, ogólne warunki ubezpieczenia
 • problematyka niedozwolonych postanowień umownych
 • pojęcie konsumenta

2. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeniowego

 • warunki zawierania umowy ubezpieczenia, możliwość wypowiedzenia i rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki z niej wynikające
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej, jej ograniczenia i wyłączenia
 • umowa agencyjna
 • zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego względem klienta i zakładu ubezpieczeń
 • zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie

3. Dokumentacja w sprzedaży ubezpieczeń

 • charakterystyka
 • podstawa prawna
 • treść i definicja najważniejszych przepisów
 • umiejętność interpretacji, definicji i prezentacji treści przed Klientem

4. Wiedza z zakresu ekonomii, finansów i inwestowania

 • zysk, płynność
 • giełda, indeksy
 • rynek walutowy
 • podmioty rynku
 • KNF
 • polityka pieniężna
 • rola państwa w gospodarce
 • zagranica
 • Inflacja
 • sfera realna gospodarki
 • produkty: rachunki i depozyty, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje, akcje, instrumenty pochodne, jednostki, certyfikaty, produkty strukturyzowane, IKZE, IKE, funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych.

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY