Specjalista ds. ubezpieczeń i zarzadzania ryzykiem w firmie - kurs

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie

O kursie

CEL KURSU "Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie"

Wiedza

Zdobycie pogłębionej wiedzy na temat zasad funkcjonowania ubezpieczeń. Znajomość procedury zarządzania ryzkiem. Wiedza o źródłach ryzyka i sposobach zarządzania tymże zgodnie z ISO 31.000 oraz innych systemów

Umiejętności

Tworzenie listy ryzyk. Ocena prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzeń oraz określanie potencjału szkodowego. Stosowanie wybranych rozwiązań ubezpieczeniowych w zakresie sterowania ryzkiem.

Adresaci kursu

Adresatem kursu są osoby przygotowujące się do zawodu menedżera ryzyka, tj. osoby która w imieniu poszukujących ochrony występują do ubezpieczycieli w sprawach związanych z zawieraniem ubezpieczeń.  Osoby te sa zwykle zatrudnione w na umowę o pracę ale mogą też działalność tę prowadzić na własny rachunek.


Obecnie realizujemy 2 kursy:

Program szkolenia

Kształtowanie się pojęcia ryzyka i system zarządzania ryzykiem

1. Współczesne pojęcie ryzyka
2. Współczesne wymogi dotyczące podejścia do ryzyka w zarządzaniu różnymi podmiotami rynkowymi
3. Nowe wyzwania dla zarządzania ryzykiem
4. Obszary ryzyka współczesnego przedsiębiorstwa (ćwiczenie – mapa ryzyka)
5. Cele zarządzania ryzykiem
6. Poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem
7. Metody sterowania ryzykiem (methods of handling risk)
8. Ubezpieczenia, jako szczególna metoda transferu ryzyka (cwiczenie – grupy wspólnego ryzyka)
9. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i za granicą
10. Podmioty rynku ubezpieczeń
11. Charakterystyka podstawowych grup produktowych
12. Prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń

Ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego

1. Kodeksowa możliwość odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu wadliwej deklaracji i notyfikacji ryzyka
2. Odmowa z powodu wyrządzenia szkody umyślnie lub w sposób rażąco niedbały
3. Nakaz zapobiegania powstawaniu roszczeń i zmniejszania ich rozmiaru
4. Systemy ubezpieczenia mienia (all risks, named perills)
5. Charakterystycznie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
6. Problemy określenia sumy ubezpieczenia
7. Wyłączenia charakterystyczne dla ubezpieczenia mienia od żywiołów i kradzieży
8. Mienie w budowie i określenie zakresu jego ubezpieczenia
9. Problemy ubezpieczenia mienia w transporcie

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

1. Pojęcie i sposób powstawania odpowiedzialności cywilnej
2. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej 
3. Pojęcie szkody i sposób jej określenia
4. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
5. Podstawowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
6. Warunki odpowiedzialności za szkody środowiskowe, pracownicze i produkt niebezpieczny
7. Czysta strata finansowa, mienie powierzone, różne kategorie kosztów i inne rozszerzenia odpowiedzialności
8. Wyłączenia odpowiedzialności – dotyczące OC – kontraktu, wadliwego zachowania, rodzajowe i inne
9. Wyłączenia charakterystyczne dla OC – przewoźnika i firmy budowlanej

Ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu 

1. Pojęcie ruchu, posiadacza, kierującego i ich konsekwencje 
2. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu za szkody z ruchu pojazdu
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
4. Zakres ubezpieczenia OC – posiadacza
5. Sytuacje zrównane z ruchem i inne obszary sporne w OC posiadacza pojazdu
6. Wyłączenia odpowiedzialności z OC – posiadacza
7. Wypłata kosztorysowana za szkodę w pojeździe
8. Dopuszczalność stosowania amortyzacji oraz zamienników
9. Zwrot kosztów za pojazd zastępczy
10. Utrata wartości rynkowej pojazdu
11. Zmiany procedury szkodowej według wytycznych KNF

Ubezpieczenie autocasco w praktyce przedsiębiorstw

1. Przegląd produktów dostępnych na rynku ubezpieczeniowym (All risks, ryzyka nazwane)
2. części składowe umowy ubezpieczenia, zdarzenia objęte ubezpieczeniem
3. Ustalenie pokrycia ubezpieczeniowego
4. Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, lista typowych wyłączeń w relacji do art. 815 i 827 k.c.
5. Suma ubezpieczenia, franszyza redukcyjna i integralna
6. Szczególne warunki w ubezpieczeniach flotowych
7. Obowiązki ubezpieczającego związane z zawarciem i zarządzaniem ubezpieczeniem 
8. Szkoda, zgłoszenie, wyliczenie i wypłata odszkodowania,
9. Cesja z polisy ubezpieczeniowej, regres do sprawcy zdarzenia
10. Problematyka szkód kradzieżowych, terminy, obowiązki formalne: klucze, dokumenty inne
11. Szkody kradzieżowe w orzecznictwie sądowym i praktyce ubezpieczeniowej

Likwidacja szkód i postępowanie regresowe

1. Przestępczość ubezpieczeniowa – mit, czy rzeczywistość
2. Jak ubezpieczalnie oficjalnie bronią się przez niesłusznymi wypłatami
3. Nieoficjalne strategie obronne firm ubezpieczeniowych
4. Ustawa reklamacyjna i jej stosowanie w praktyce
5. Rzecznik Finansowy i jego postępowanie mediacyjne
6. Inne możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu ubezpieczeniowego
7. Podstawy wypłaty świadczenia – ugoda, decyzja, wyrok
8. Jak powinna wyglądać staranna i profesjonalna likwidacja szkód
9. Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym i jego granice
10. Obowiązek współdziałania poszkodowanego
11. Regres typowy w ubezpieczeniach
12. Regres nietypowy z OC posiadacza pojazdu
13. Regres z innych ubezpieczeń obowiązkowych

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY