Polisy cybercrime - ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych - Warszawa - Szkolenia ubezpieczenia

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Polisy cybercrime - ubezpieczenie od ryzyk związanych z włamaniem do systemów informatycznych

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2020-08-21 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Program

1. Cybercrime na świecie i Polsce

 • Zagrożenie technologiczne współczesnego świata
 • Zarządzanie ryzykiem włamania do sytemu informatycznego
 • Analiza ryzyk informatycznych
 • Ocena ryzyka i mapa ryzyka
 • Sterowanie ryzykiem i zastosowanie metody ubezpieczeniowej
 • Oferta rynkowa ubezpieczeń w zakresie cybercrime i podobnych

2. Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewłaściwej ochrony danych

 • Potencjalny rozmiar szkód z odpowiedzialności cywilnej
 • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia cyber liabillity insurance dostępne na rynku
 • Zakres przedmiotowy ubezpieczenia
 • Zakres czasowy ubezpieczenia
 • Zgłoszenie szkody i wypłata odszkodowania

3. Ubezpieczenie szkód własnych z tytułu naruszenia systemu informatycznego

 • Pojęcie własności intelektualnej i jej ochrona
 • Możliwości w zakresie ubezpieczenia szkód własnych
 • System oparty na formule BI (business interruption)
 • Systemy ubezpieczenia poszczególnych pozycji kosztowych
 • Dodatkowe usługi objęte ubezpieczeniem
 • Wyłączenia odpowiedzialności

Prowadzący

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.15 - szkolenie
15.15 - 15.30 - przerwa kawowa
15.30 - 17.00 - szkolenie

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem przed rozpoczęciem szkolenia najpóźniej na:

 • szkolenie stacjonarne: 10 dni roboczych
 • szkolenie online: 5 dni roboczych
 • szkolenie wyjazdowe: 21 dni roboczych

Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się / nie zalogowanie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY