Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie - Warszawa - Kursy inne

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie

kurs certyfikowany

6 dni - dni robocze

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2020-09-21 — 2020-10-06 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Zamówienie

Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

O kursie

CEL KURSU "Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w firmie"

Wiedza

Zdobycie pogłębionej wiedzy na temat zasad funkcjonowania ubezpieczeń. Znajomość procedury zarządzania ryzkiem. Wiedza o źródłach ryzyka i sposobach zarządzania tymże zgodnie z ISO 31.000 oraz innych systemów

Umiejętności

Tworzenie listy ryzyk. Ocena prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzeń oraz określanie potencjału szkodowego. Stosowanie wybranych rozwiązań ubezpieczeniowych w zakresie sterowania ryzkiem.

Adresaci kursu

Adresatem kursu są osoby przygotowujące się do zawodu menedżera ryzyka, tj. osoby która w imieniu poszukujących ochrony występują do ubezpieczycieli w sprawach związanych z zawieraniem ubezpieczeń.  Osoby te sa zwykle zatrudnione w na umowę o pracę ale mogą też działalność tę prowadzić na własny rachunek.

Program

Kształtowanie się pojęcia ryzyka i system zarządzania ryzykiem

1. Współczesne pojęcie ryzyka
2. Współczesne wymogi dotyczące podejścia do ryzyka w zarządzaniu różnymi podmiotami rynkowymi
3. Nowe wyzwania dla zarządzania ryzykiem
4. Obszary ryzyka współczesnego przedsiębiorstwa (ćwiczenie – mapa ryzyka)
5. Cele zarządzania ryzykiem
6. Poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem
7. Metody sterowania ryzykiem (methods of handling risk)
8. Ubezpieczenia, jako szczególna metoda transferu ryzyka (cwiczenie – grupy wspólnego ryzyka)
9. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i za granicą
10. Podmioty rynku ubezpieczeń
11. Charakterystyka podstawowych grup produktowych
12. Prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń

Ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego

1. Kodeksowa możliwość odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu wadliwej deklaracji i notyfikacji ryzyka
2. Odmowa z powodu wyrządzenia szkody umyślnie lub w sposób rażąco niedbały
3. Nakaz zapobiegania powstawaniu roszczeń i zmniejszania ich rozmiaru
4. Systemy ubezpieczenia mienia (all risks, named perills)
5. Charakterystycznie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
6. Problemy określenia sumy ubezpieczenia
7. Wyłączenia charakterystyczne dla ubezpieczenia mienia od żywiołów i kradzieży
8. Mienie w budowie i określenie zakresu jego ubezpieczenia
9. Problemy ubezpieczenia mienia w transporcie

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

1. Pojęcie i sposób powstawania odpowiedzialności cywilnej
2. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej 
3. Pojęcie szkody i sposób jej określenia
4. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
5. Podstawowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
6. Warunki odpowiedzialności za szkody środowiskowe, pracownicze i produkt niebezpieczny
7. Czysta strata finansowa, mienie powierzone, różne kategorie kosztów i inne rozszerzenia odpowiedzialności
8. Wyłączenia odpowiedzialności – dotyczące OC – kontraktu, wadliwego zachowania, rodzajowe i inne
9. Wyłączenia charakterystyczne dla OC – przewoźnika i firmy budowlanej

Ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu 

1. Pojęcie ruchu, posiadacza, kierującego i ich konsekwencje 
2. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu za szkody z ruchu pojazdu
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
4. Zakres ubezpieczenia OC – posiadacza
5. Sytuacje zrównane z ruchem i inne obszary sporne w OC posiadacza pojazdu
6. Wyłączenia odpowiedzialności z OC – posiadacza
7. Wypłata kosztorysowana za szkodę w pojeździe
8. Dopuszczalność stosowania amortyzacji oraz zamienników
9. Zwrot kosztów za pojazd zastępczy
10. Utrata wartości rynkowej pojazdu
11. Zmiany procedury szkodowej według wytycznych KNF

Ubezpieczenie autocasco w praktyce przedsiębiorstw

1. Przegląd produktów dostępnych na rynku ubezpieczeniowym (All risks, ryzyka nazwane)
2. części składowe umowy ubezpieczenia, zdarzenia objęte ubezpieczeniem
3. Ustalenie pokrycia ubezpieczeniowego
4. Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, lista typowych wyłączeń w relacji do art. 815 i 827 k.c.
5. Suma ubezpieczenia, franszyza redukcyjna i integralna
6. Szczególne warunki w ubezpieczeniach flotowych
7. Obowiązki ubezpieczającego związane z zawarciem i zarządzaniem ubezpieczeniem 
8. Szkoda, zgłoszenie, wyliczenie i wypłata odszkodowania,
9. Cesja z polisy ubezpieczeniowej, regres do sprawcy zdarzenia
10. Problematyka szkód kradzieżowych, terminy, obowiązki formalne: klucze, dokumenty inne
11. Szkody kradzieżowe w orzecznictwie sądowym i praktyce ubezpieczeniowej

Likwidacja szkód i postępowanie regresowe

1. Przestępczość ubezpieczeniowa – mit, czy rzeczywistość
2. Jak ubezpieczalnie oficjalnie bronią się przez niesłusznymi wypłatami
3. Nieoficjalne strategie obronne firm ubezpieczeniowych
4. Ustawa reklamacyjna i jej stosowanie w praktyce
5. Rzecznik Finansowy i jego postępowanie mediacyjne
6. Inne możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu ubezpieczeniowego
7. Podstawy wypłaty świadczenia – ugoda, decyzja, wyrok
8. Jak powinna wyglądać staranna i profesjonalna likwidacja szkód
9. Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym i jego granice
10. Obowiązek współdziałania poszkodowanego
11. Regres typowy w ubezpieczeniach
12. Regres nietypowy z OC posiadacza pojazdu
13. Regres z innych ubezpieczeń obowiązkowych

Prowadzący

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski WPiA – doktor prawa
 • Akademia Ekonomiczna Poznań – Podyplomowe – ubezpieczenia
 • Uniwersytet Śląski WPiA – magister prawa 1992
   
Specjalizacja
 • odpowiedzialność cywilna 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)
 • inne ubezpieczenia majątkowe i życiowe
 • likwidacja szkód ubezpieczeniowych
 • prawo konsumenckie
 • prawo cywilne
 • zawieranie i wykonywanie umów
Doświadczenie zawodowe
 • 2016 - obecnie – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) – Asystent
 • 2016 - obecnie – Uniwersytet Zielonogórski – Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego – Adiunkt
 • 2013 – obecnie – President Electronics Poland Sp z o.o. – Doradca Zarządu
 • 2012 - 2013 – Akademia im Jana Długosza w Częstochowie – wykładowca, członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego
 • 2009 - 2013 – President Medical Polska Sp.z o.o. – Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający
 • 2003 - 2009 – PTU S.A. (Gothaer) – Dyrektor Oddziału w Częstochowie
 • 1997 - 2003 – T.U. Compensa S.A. – Dyrektor – Oddział w Częstochowie
 • 1995 - 1997 – Modus – Właściciel – Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości (Częstochowa)

 • 1993 - 1995 – Marketingassistent – w CP Firmengruppe Monchengladbach (Niemcy)
 • 1992 - 1993 – PRINZ S.A. – Tłumacz, as. Dyrektora – Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE – 20 lat szkoleń, wykładów, kursów itp.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Przeprowadzone szkolenie było w pełni merytoryczne. Sposób jego wykonania oceniam jako profesjonalny prowadzący potrafi wciągnąć uczestników w temat i czynne korzystanie z wykładu

Advisor Consulting Olsztyn

Opinia:

Pełny profesjonalizm wykładowcy i wysoka kultura, zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy

Anna Siwek
Carrefour Polska

Opinia:

Prowadzący posiada dużą wiedzę na tematy poruszane na szkoleniu, odpowiadał na pytania w sposób wyczerpujący

Bogumiła Waligóra
ArcelorMittal

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

Terminy spotkań:

 • 21 - 22 września 2020 (poniedziałek - wtorek)
 • 28 - 29 września 2020 (poniedziałek - wtorek)
 • 05 - 06 października 2020 (poniedziałek - wtorek)

Czas trwania szkolenia:

 • 10.00 - ok. 17.15 (istnieje możliwość zmiany godzin)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • drukowane materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • notatniki
 • długopisy
 • przerwy kawowe: kawa, herbata, woda, ciasteczka
 • obiad

Istnieje możliwość uzyskania refunadcji części kosztów kursu ze środków, którymi dysponuje PARP

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 3 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY