Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w szkodach z OC ogólnego

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej w szkodach z OC ogólnego

Program szkolenia

1. Wprowadzenie - metodyka likwidacji szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – likwidacja merytoryczna, likwidacja techniczna

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Rodzaje odpowiedzialności prawnej – karna, administracyjna,  odszkodowawcza (cywilna)
 • Rygory odpowiedzialności – kontrakt, czyn niedozwolony (delikt)
 • Zasady odpowiedzialności – winy, ryzyka, bezprawności, słuszności – ciężar dowodowy.
 • Przesłanki odpowiedzialności – zdarzenie szkodzące (szkodowe), szkoda, związek przyczynowo skutkowy
 • Pojęcie szkody (zasady: pełności, jedności i indywidualności) oraz metodyka jej ustalenia (metoda dyferencyjna, metoda obiektywna)
 • Szczególne postaci szkody: bezpośrednia i pośrednia (rykoszetowa), na mieniu i na osobie, czyste straty finansowe, koszty poniesione w związku ze szkodą.
 • Rygory i zasady w wybranych rodzajach odpowiedzialności cywilnej – ruch przedsiębiorstwa, ruch pojazdu, posiadanie budowli, produkt niebezpieczny, szkody wyrządzone przez pracowników i szkody wyrządzone pracownikom, szkody transportowe.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Przedmiot ochrony i funkcje ubezpieczenia OC
 • Problemy wynikające z czasowego oddalenia zdarzenia szkodzącego od szkody
 • Pojęcie i konstrukcje wyzwalaczy czasowych
 • Złożenie i rozpatrzenia roszczenia w triggerze czasowym claims made
 • Ograniczenia techniczno – ubezpieczeniowe: udział własny i suma gwarancyjna
 • Ochrona poszkodowanego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego (art. 822 §5 KC)
 • Akcja bezpośrednia i konsekwencje współuczestnictwa koniecznego jednokierunkowego

4. Procedura likwidacyjna

 • Sposoby regulacji szkód według obowiązujących aktów prawnych
 • Konstrukcja ugody i jej poprawne przygotowanie
 • Wyrok sądowy – znaczenie wyroku karnego dla postępowania likwidacyjnego
 • Decyzja ubezpieczyciela podjęta na podstawie własnych ustaleń
 • Metodyka dowodzenia w postępowaniu likwidacyjnym
 • Reguły dowodowe kodeksu postępowania cywilnego
 • Zakres obowiązku współdziałania poszkodowanego
 • Ciężar dowodowy postępowania likwidacyjnego

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY