Agent ubezpieczeniowy - szkolenia, kursy, wymagania, jak zostać, kim jest

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, która przez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub do pośredniczenia przy zawieraniu umów. Agent zobowiązany jest do uczciwości i działania zgodnie z prawem. Obowiązuje go tajemnica zawodowa co do informacji uzyskiwanych w trakcie prowadzenia działalności. 

Działalność agencyjna

Działalność agencyjna wykonywana jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń (art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym - Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154).

Zezwolenie na wykonywanie działalności agencyjnej wydaje organ nadzoru na wniosek zakładu ubezpieczeń lub zainteresowanego, pod warunekiem, że osoba fizyczna spełnia warunki określone ustawą o działalności ubezpieczeniowej:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie
 • odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe

Wniosek o licencję składa się za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń po zdaniu egzaminu i złożeniu wymaganej dokumentacji (m. in. świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia o niekaralności). Na wpis czeka się około miesiąca.

Każdy agent ubezpieczeniowy jest obowiązany okazywać posiadane zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, a agent ubezpieczeniowy – pełnomocnik dodatkowo do okazania pełnomocnictwa zakładu ubezpieczeń.
Zakład ubezpieczeń prowadzi wykaz agentów ubezpieczeniowych prowadzących działalność na rzecz danego zakładu ubezpieczeń, ale nie jest on publikowany. Każdy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez jego agenta.

Działalność agencyjna polega na stałym zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub pośredniczeniu przy zawieraniu takich umów na rzecz zakładu ubezpieczeń. Podstawą świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez agenta ubezpieczeniowego jest zawsze umowa agencyjna, którą agent zawiera z zakładem ubezpieczeń.

W oparciu o przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej wyróżniamy agentów ubezpieczeniowych:

 • pełnomocników - upoważnieni przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu
 • pośredników - mają kompetencje do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia

Pośrednictwo ubezpieczeniowe, zgodnie z art. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego) za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Agentem ubezpieczeniowym, zgodnie z art. 7 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest przedsiębiorca (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

A zatem za agentów ubezpieczeniowych uznaje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego, które podpisały umowy agencyjne z zakładami ubezpieczeń i zostały wpisane do Rejestru agentów ubezpieczeniowych. Do agentów ubezpieczeniowych nie zalicza się spółki cywilnej.

Agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane "czynnościami agencyjnymi" wyłącznie przy pomocy osób fizycznych spełniających łącznie warunki określone w art. 9 ust. 1 ww. ustawy.

Te same warunki, które zostały nałożone na osoby wykonujące czynności agencyjne muszą być spełnione również przez:

1. agentów ubezpieczeniowych będących osobami fizycznymi,
2. w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej:

 • wspólników tych spółek, o ile są osobami fizycznymi,
 • w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowę ich członków zarządu;

3. w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi - co najmniej połowę ich członków zarządu.

Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego

Zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych wprowadza przepis art. 11 ww. ustawy a szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1027).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jeżeli jednak agent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent) w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151), to bezpośrednio agent, a nie zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (art. 11 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym).

Agent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent) w zakresie tego samego działu ubezpieczeń i który, w związku z taką działalnością agencyjną ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, obowiązany jest zawrzeć umowę agencyjną w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 11 ust. 3 ustawy).

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 1.000.000 euro oraz 1.500.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Agentowi, który nie dopełni obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej grozi, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, konieczność uiszczenia opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość 1.000 euro. Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zakończenie działalności agencyjnej

Zakończenie prowadzenia działalności przez agenta ubezpieczeniowego wiąże się z rozwiązaniem umowy agencyjnej. Każda umowa agencyjna może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, a umowa zawarta na czas nieoznaczony również na skutek jej wypowiedzenia.
Jeżeli agent ubezpieczeniowy przestał spełniać warunki niezbędna dla uzyskania zezwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego po zawarciu umowy agencyjnej, a braki te nie zostały usunięte bezzwłocznie, zakład ubezpieczeń obowiązany jest wypowiedzieć umowę agencyjną.

Organ nadzoru ubezpieczeniowego cofa zezwolenie na wniosek zakładu ubezpieczeń lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu ubezpieczeń, jeżeli osoba fizyczna:

 • przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia
 • złożyła zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania zawodu
 • prowadzi działalność z naruszeniem przepisów prawa

Akty prawne regulujące działalność agentów ubezpieczeniowych

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych
(Dz. U. z 2003 r., Nr 218, poz. 2145 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
(Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1027)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków
(Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1052)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie
(Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1051)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania
(Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1053)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru
(Dz. U. z 2006 r., Nr 178, poz. 1316)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
( Dz. U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1170)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
( Dz. U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1170)

Szkolenia

Instytut Szkoleniowy A&D prowadzi:

Osoby oraz firmy zainteresowane szkoleniami swoich pracowników zapraszmy do kontaktu.

Artur Jączak

Telefon: +48 22 403 40 94
E-mail: biuro@ad.edu.pl