Broker ubezpieczeniowy - szkolenia, kursy, wymagania, jak zostać, kim jest

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy to osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej na podstawie Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1154). Zezwolenie takie jest niezbędne do tego, aby taką działalność wykonywać, inaczej jest ona niedopuszczalna a nawet karalna. Każdy broker musi być wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, co jest podstawą wykonywania jego działalności. Ma również obowiązek zgłoszenia do rejestru wszystkich osób, przy pomocy, których wykonuje czynności brokerskie. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest jawny i dostępny dla osób trzecich (art. 37 upu).

Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz klienta (w przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego, który reprezentuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe), zwane „czynnościami brokerskimi” (art. 4 upu) – broker działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta, ściśle w zakresie określonym tym pełnomocnictwem. Jest więc niezależnym pośrednikiem między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a zakładem ubezpieczeniowym. Według Kodeksu Etycznego Brokera wobec ubezpieczonych, broker powinien zapewnić swym klientom rzeczową, obiektywną radę i wyjaśnienia. Ponadto jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w związku z działalnością brokerską, również po rozwiązaniu umowy ze zlecedniodawcą. Wynagrodzenie za pośrednictwo (kurtaż) jest płacone brokerowi przez zakład ubezpieczeń. Klient nie ponosi więc z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Na podstawie rodzaju podejmowanych wyróżniamy brokerów:

 • ubezpieczeniowych – zawierają i wykonują umowy ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczą przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego
 • reasekuracyjnych – zawierają i wykonują umowy reasekuracyjne w imieniu zakładu ubezpieczeń lub pośredniczą przy zawieraniu umów reasekuracyjnych na rzecz zakładu ubezpieczeniowego

Wśród brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych wyróżniamy brokerów:

 • pełnomocników – mają umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu zleceniodawcy
 • pośredników – posiadają kompetencje do dokonywania czynności faktycznych na rzecz zleceniodawcy

Wyróżniamy również brokerów:

 • stałych – są powiązani ze zleceniodawcą umową agencyjną lub umową na warunkach zlecenia
 • ad hoc – łączą ich ze zleceniodawcą bądź to umowa zlecenia, bądź to umowa na warunkach zlecenia

Każdy broker ubezpieczeniowy podlega z tytułu wykonywania działalności brokerskiej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody wyrządzone:

 • osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej
 • ubezpieczającemu
 • ubezpieczonemu
 • osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia

Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej

1. Osoba fizyczna

 • miejsce zamieszkania w Polsce
 • ma co najmniej średnie wykształcenie
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowym
 • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskie
 • daje rękojmię należytego prowadzenia działalności brokerskiej
 • zawarła umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej tej działalności

2. Osoba prawna

 • ma siedzibę na terytorium Polski
 • wszyscy członkowie zarządu
  • dają rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej
  • maja co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadaja pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowym
 • przynajmniej połowa członków zarządu
  • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskie
 • zawarła umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej tej działalności

Zadania brokera

 • zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia
 • wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia
 • identyfikowanie ryzyka i  zarządzanie nim
 • administrowanie polisami ubezpieczeniowymi
 • uczestniczenie w procesie likwidacji szkody

Za wyjątkiem składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów, broker może powyżwsze zadania zlecić innm podmiotom jeśli wymagają specjalistycznej wiedzy.

Każdy broker ubezpieczeniowy powinien przede wszystkim przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej udzielić na piśmie porady, która będzie oparta na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia. Analiza powinna zawierać pisemne oświadczenie brokera na temat tego, w jaki sposób taka rekomendacja została opracowana.

Broker ubezpieczeniowy nie może

 • wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych
 • pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń
 • być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń
 • posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu ( jeśli jednak je posiada lub nabył to jest obowiązany powiadomić o tym organ nadzoru)

Odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego

Zasady odpowiedzialności brokera ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej wprowadza przepis art. 22 ustawy, a szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1028).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty, o których mowa w art. 25.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 1.000.000 euro oraz 1.500.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Zakończenie działalności brokerskiej

Zakończenie prowadzenia działalności brokerskiej następuje wskutek cofnięcia zezwolenia lub skreślenia z listy brokerów przez organ nadzoru.

Organ nadzoru cofa zezwolenie, jeżeli broker:

 • przestał odpowiadać warunkom niezbędnym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej
 • prowadzi działalność z naruszeniem przepisów prawa lub interesu ubezpieczonych
 • nie wykonuje działalności brokerskiej przez trzy kolejne lata

Organ nadzoru dokonuje skreślenia z listy brokerów w przypadku:

 • złożenia odpowiedniego wniosku przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność brokerską
 • wykreślenia z rejestru osoby prawnej, która jest brokerem
 • śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej, która jest brokerem
 • cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej.

Akty prawne regulujące działalność brokerów ubezpieczeniowych

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 447, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jedn. – Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków
(Dz. U. z 2005 r., Nr 170, poz. 1427)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie
(Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1051)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
(D. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1028)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposób udostępniania informacji z tego rejestru
(Dz. U. z 2006 r. Nr 178, poz. 1316

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2056, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 210, poz. 2042 z póź. zm.)

Szkolenia

Instytut Szkoleniowy A&D zaprasza:

do kontaktu firmy zainteresowane szkoleniami swoich pracowników:

 • przygotowujące do egzaminu na brokera
 • obowiązkowe dla osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów (Dz. U. 05.125.1051)

Artur Jączak

Telefon: +48 22 403 40 94
E-mail: biuro@ad.edu.pl