Egzamin na agenta ubezpieczeniowego - kurs, przygotowanie

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Egzamin na agenta ubezpieczeniowego

Jednym z warunków, które musi spełnić osoba fizyczna, aby wykonywać czynności agencyjne jest zdany EGZAMIN.

Kwestie szkoleń i egzaminów szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1053).

  • Osoba, która zamierza wykonywać czynności agencyjne, a która dotychczas nie ukończyła żadnego szkolenia ma obowiązek ukończyć co najmniej 152-godzinne szkolenie (§ 5 ust. 1 pkt 1).
  • Osoba, która ukończyła szkolenie z zagadnień ogólnych ma obowiązek ukończyć co najmniej 48-godzinne szkolenie (§ 5 ust. 1 pkt 3) - dot. np. osób zmieniających zakład ubezpieczeń.
  • Osoby wymienione w § 2 rozporządzenia mają obowiązek ukończyć 36-godzinne szkolenie (§ 5 ust. 1 pkt 4) - dot. pracowników banków, SKOK-ów i tzw. podmiotów zwolnionych.
  • Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 1a ustawy o pośrednictwie, o ile nie wykonują czynności agencyjnych, mają obowiązek ukończyć 8-godzinne szkolenie (§ 5 ust. 1 pkt 5) - szkolenie to przechodzi się tylko raz niezależnie od liczby zakładów ubezpieczeń, z którymi agent współpracuje.
  • Osoba, która ukończyła szkolenie z zakresu działalności danego zakładu ubezpieczeń lub na dzień złożenia przez ten zakład wniosku o wpis (bądź o zmianę wpisu) wykonuje czynności agencyjne (przejście od jednego agenta ubezpieczeniowego do drugiego agenta ubezpieczeniowego w ramach tego samego zakładu ubezpieczeń) nie jest zobowiązana do ukończenia żadnego szkolenia.
  • Osoba, która przeszła tylko szkolenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 i zmienia pracodawcę na agenta ubezpieczeniowego innego niż podmioty określone w § 2 jest zobowiązana do ukończenia szkolenia 152-godzinnego (§ 5 ust. 1 pkt 1) - dot. osób, które przeszły szkolenie dla agentów będących SKOK-ami, BANK-ami i tzw. podmiotami zwolnionymi.
  • Osoba, która ukończyła tylko szkolenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 jest zobowiązana do ukończenia szkolenia 152-godzinnego (§ 5 ust. 1 pkt 1) - dot. osób wymienionych w art. 9 ust. 1a, które zamierzają wykonywać czynności agencyjne.

Zobacz rozporządzenie: Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1053

Status agenta ubezpieczeniowego przedsiębiorca uzyskuje po zawarciu umowy agencyjnej z zakładem ubezpieczeń a następnie wpisaniu go do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez organ nadzoru, dokonywany jest na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy agencyjnej. Status agenta ubezpieczeniowego przedsiębiorca uzyskuje po zawarciu umowy agencyjnej z zakładem ubezpieczeń a następnie wpisaniu go do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Wnioski o wpis  składa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny organu nadzoru, sporządzane są na podstawie dokumentów wymienionych w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1170 ).
Wnioski o wpis sporządza się  wg aplikacji DAPOS 3.1.

Do wniosku o wpis agenta do rejestru dołącza się oświadczenie zakładu ubezpieczeń:

  • stwierdzające, że wniosek dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów, o których mowa w   § 7 pkt 1ww. rozporządzenia,
  • stwierdzające, że osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne  oraz osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o wpis został sporządzony na podstawie dokumentów. o których mowa w § 7  pkt 2.

Oświadczenia są załączone w aplikacji DAPOS 3.1.

Szkolenia

Instytut Szkoleniowy A&D prowadzi:

Osoby oraz firmy zainteresowane szkoleniami swoich pracowników zapraszmy do kontaktu.

Artur Jączak

Telefon: +48 22 403 40 94
E-mail: biuro@ad.edu.pl