Egzamin na brokera ubezpieczeniowego - kurs, przygotowanie

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Egzamin na brokera ubezpieczeniowego

Kwestie dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminu oraz zakres tematyczny zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 24 listopada 2003 r. w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposób przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r. Nr 211, poz. 2056 z póź. zm.).

Zobacz powyższe rozporządzenie: Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2056

Zobacz również: Dz.U. 2008 nr 103 poz. 657

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Brokerem może być tylko osoba, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń, zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

Więcej o tym kto może przystąpić do egzaminu na stronie: Broker ubezpieczeniowy

ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINACYJNYCH DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

I. Zagadnienia wspólne dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

1) podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych
a) w Polsce
b) na świecie

2) cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych
a) koncentracja ubezpieczeń
b) interwencjonizm państwa w dziedzinie ubezpieczeń
c) rozwój reasekuracji
d) rozwój działalności lokacyjnej

3) gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń
a) ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze
b) społeczne znaczenie ubezpieczeń

4) funkcje i zasady ubezpieczeń
a) funkcja ochrony ubezpieczeniowej, finansowej, prewencyjnej
b) zasada pewności, pełności, powszechności i szybkości ochrony ubezpieczeniowej

5) wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i gospodarczego
a) zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
b) pojęcie umowy i czynności prawnej
c) zasada swobody umów
d) klauzule abuzywne
e) czynniki kształtujące treść stosunku prawnego
f) forma zawarcia umowy
g) pojęcie zobowiązania
h) pojęcie szkody
i) wady oświadczenia woli
j) przedstawicielstwo i pośrednictwo
k) reprezentacja przedsiębiorców w obrocie gospodarczym
l) umowa agencyjna
m) umowa zlecenia
n) odpowiedzialność cywilna i jej zasady

6) źródła i zasady polskiego prawa ubezpieczeniowego
a) charakterystyka podstawowych źródeł prawa ubezpieczeniowego
b) zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej

7) podstawy prawne działalności brokerskiej

8) podstawy prawne działalności agencyjnej w zakresie ubezpieczeń

9) umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia
a) regulacja prawna umowy ubezpieczenia
b) pojęcie zdarzenia losowego i wypadku ubezpieczeniowego
c) zawarcie umowy ubezpieczenia
d) powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
e) pojęcie i znaczenie ogólnych warunków ubezpieczeń
f) kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia
g) wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia

10) polski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny
a) podstawy prawne działania rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego
b) podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną
c) pośrednictwo ubezpieczeniowe
d) aktuariusze - rola i zadania
e) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
f) Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
g) Rzecznik Ubezpieczonych
h) nadzór ubezpieczeniowy

11) rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka
a) koasekuracja i jej rodzaje
b) reasekuracja i jej rodzaje
c) funkcja techniczna i finansowa reasekuracji

12) kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracyjnego
a) ocena sytuacji finansowej - kapitały własne, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, margines wypłacalności, bilans, rachunek zysków i strat oraz inne wskaźniki finansowe
b) konkurencyjność - zakres oferty, jakość usługi, dostosowanie oferty do potrzeb klientów

13) etyka zawodowa brokera
a) sfery powinności brokera wobec klienta, zakładu ubezpieczeń, konkurencji
b) przestrzeganie reguł prawnych, ekonomicznych, społecznych, zawodowych i moralnych
c) sankcje za naruszenie reguł postępowania

14) opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług

15) czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat

 

II. Zagadnienia egzaminacyjne dla brokerów ubezpieczeniowych

1) podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń gospodarczych - definicje stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń

2) procedury zarządzania ryzykiem
a) identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, sposoby eliminacji lub przeniesienia ryzyka
b) opracowanie programu ochrony ubezpieczeniowej i jego realizacja

3) umowa brokerska i odpowiedzialność brokera
a) charakter umowy brokerskiej
b) czynniki kształtujące treść umowy brokerskiej
c) obowiązki wynikające z umowy brokerskiej
d) odpowiedzialność brokera - cywilna, administracyjna, karna i inna

4) inne umowy związane z działalnością brokerską - umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń, umowa o wysokości prowizji i inne

5) ubezpieczenia nietypowe

6) znajomość podstawowych produktów ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim rynku

7) podstawowe dokumenty związane z działalnością brokerską - oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia, rozliczenie się ze składek i prowizji

 

III. Zagadnienia egzaminacyjne dla brokerów reasekuracyjnych

1) reasekuracja i retrocesja - cele i zadania

2) zakres i podstawy prawne działalności reasekuracyjnej w Polsce i Unii Europejskiej

3) charakter prawny umowy reasekuracji

4) procedury stosowane przy zawieraniu i rozliczaniu umów reasekuracyjnych - rozpoznanie rynku, oferta, negocjacje, plasowanie, rozliczanie umów reasekuracyjnych

5) zasady reasekuracji krajowych ryzyk ubezpieczeniowych za granicą

Informacje na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego:

Instytut Szkoleniowy A&D zaprasza:

do kontaktu firmy zainteresowane szkoleniami swoich pracowników:

  • przygotowujące do egzaminu na brokera
  • obowiązkowe dla osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów (Dz. U. 05.125.1051)

Artur Jączak

Telefon: +48 22 403 40 94
E-mail: biuro@ad.edu.pl