Tematyka kursu

zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Cel kursu

kurs ma na celu pogłębienie i usystematyzowanie bardzo obszernej wiedzy koniecznej do zdania egzaminu brokerskiego organizowanego przez KNF.

Metodyka kursu

kurs jest prowadzony unikalną metodą MindMapping. Metoda ta pozwala na objęcie całości materiału przy pomocy tzw. „map pamięci” – niezwykle pomocnych zwłaszcza w powtórzeniach materiału przed egzaminem. W systemie „map pamięci” umieszczono pytania testowe z kilkunastu egzaminów z poprzednich lat. Stanowią one więc również repetytorium przedegzaminacyjne.


Blok I. Część ogólna

1. Podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych: historia starożytna,  powstanie rozwój nowoczesnych ubezpieczeń na świecie, historia polskich ubezpieczeń przed II wojną światową, współczesna historia ubezpieczeń w Polsce. 2. Cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych: koncentracja ubezpieczeń, interwencjonizm państwa w dziedzinie ubezpieczeń, rozwój reasekuracji, rozwój działalności lokacyjnej, wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przy wykorzystaniu nowych technologii, wykorzystanie instrumentów pochodnych i alternatywnych w finansowaniu ekonomicznych skutków ryzyka. 3. Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń – funkcje: definicje ubezpieczeń, społeczne znaczenie ubezpieczeń, funkcje ubezpieczeń: ochrony ubezpieczeniowej, finansowa, prewencyjna; zasady ubezpieczeń: zasada pewności, pełności, powszechności i szybkości ochrony ubezpieczeniowej.

 

Blok II. Prawo cywilne

1. Zagadnienia ogólne prawa cywilnego: podmioty prawa cywilnego, przedstawicielstwo i pośrednictwo, reprezentacja przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, pojęcie umowy i czynności prawnej, wady oświadczeń woli. 2. Zobowiązania – część wstępna: pojęcie zobowiązania, zasada swobody umów, klauzule abuzywne, czynniki kształtujące treść stosunku prawnego, forma zawarcia umowy, umowa agencyjna, umowa zlecenia. 3. Odpowiedzialność cywilna i jej zasady: pojęcie odpowiedzialności cywilnej, rygory odpowiedzialności cywilnej, zasady odpowiedzialności cywilnej, przesłanki: zdarzenie szkodzące, szkoda, związek przyczynowo skutkowy.

 

Blok III. Umowa ubezpieczenia i działalność ubezpieczeniowa

1. Źródła i zasady prawa ubezpieczeniowego: źródła i zasady prawa polskiego i Unii Europejskiej, zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej; podstawy prawne działalności brokerskiej i agencyjnej. 2. Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia: regulacja prawna umowy ubezpieczenia, pojęcie zdarzenia losowego i wypadku ubezpieczeniowego, zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, pojęcie i znaczenie ogólnych warunków ubezpieczeń, kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia, wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia. 3. Polski i jednolity europejski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny: podstawy prawne działania rynku ubezpieczeniowego, podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną, pośrednictwo ubezpieczeniowe, aktuariusz – rola i zadania, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych, nadzór ubezpieczeniowy, reprezentant do spraw roszczeń. 4. Rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka: podstawy prawne działania rynku reasekuracyjnego, reasekuracja i jej rodzaje, funkcja techniczna i finansowa reasekuracji koasekuracja i jej rodzaje. 5. Kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń:  ocena sytuacji finansowej – kapitały własne, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, margines wypłacalności, bilans, rachunek zysków i strat oraz inne wskaźniki finansowe, konkurencyjność – zakres oferty, jakość usługi, dostosowanie oferty do potrzeb klientów.

 

Blok IV. Broker ubezpieczeniowy

1. Etyka zawodowa brokera: sfery powinności brokera wobec: klienta, zakładu ubezpieczeń i konkurencji, przestrzeganie reguł: prawnych, ekonomicznych, społecznych, zawodowych i moralnych, sankcje za naruszenie reguł postępowania, opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług, czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat. 2. Podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń: definicje stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń, współczesne systemy zarządzania ryzykiem, procedury zarządzania ryzykiem: identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, sposoby eliminacji lub przeniesienia ryzyka, opracowanie programu ochrony ubezpieczeniowej i jego realizacja. 3. Umowa brokerska i odpowiedzialność brokera: charakter umowy brokerskiej, czynniki kształtujące treść umowy brokerskiej, obowiązki wynikające z umowy brokerskiej, odpowiedzialność brokera – cywilna, administracyjna i karna, inne umowy związane z działalnością brokerską – umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń, umowa o wysokości prowizji. 4. Podstawowe dokumenty związane z działalnością brokerską: oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia, rozliczenie się ze składek i prowizji.

 

Blok V. Wybrane produkty ubezpieczeniowe i ubezpieczenia morskie

1. Ubezpieczenia finansowe: ubezpieczenia eksportowe, ubezpieczenie generalne kredytu kupieckiego, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie kredytu hipotecznego i faktoringu. 2. Ubezpieczenia transportowe: odpowiedzialność cywilna przewoźników i jej ograniczenia, transport drogowy krajowy i międzynarodowy, ubezpieczenie cargo wg. ICC, zakresy ochrony i wyłączenia w ICC, klauzule dodatkowe i produktowe. 3. Ubezpieczenia techniczne: zakres ubezpieczenia maszyn od awarii (MB), wyłączenia odpowiedzialności w MB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego TELATRONIC, ubezpieczenie „cybercrime”. 4. Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu: sekcje ubezpieczenia budowy i montaży wg. standardu monachijskiego, ubezpieczenie placu budowy i substancji budowlanej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, inne ubezpieczenia towarzyszące. 5. Ubezpieczenia utraty zysku: przedmiot i zakres ubezpieczenia przerw w działalności (BI), sposób wyliczenia sumy ubezpieczenia (okres odszkodowawczy), klauzule dodatkowe i inne rodzaje ubezpieczeń utraty zysku. 6. Ubezpieczenia morskie: przepisy ubezpieczeniowe w polskim kodeksie morskim, szczególne instytucje prawa morskiego, ubezpieczenie casco jednostek pływających (H&M), ubezpieczenie w ramach warunków klubowych (P&I), inne ubezpieczenia morskie.


Kurs trwa 32 h lekcyjne


Po kliknięciu w poniższy link zostaniecie Państwo przekierowani na naszą inną stronę internetową. Będziecie mogli na niej zapoznać się z terminami kursu oraz szczegółami organizacyjnymi.