Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie


1. Ubezpieczenie nieruchomości

  • Przedmiot ubezpieczenia oraz zakres ryzyk nazwanych
  • Ryzyka niechciane przez zakłady ubezpieczeń
  • Ustalenie sumy ubezpieczenia
  • Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe
  • Opcja All risks i uwarunkowania związane z jej stosowaniem
  • Cesja odszkodowania oraz ubezpieczenie na cudzy rachunek
  • Koasekuracja

2. Ubezpieczenie mienia ruchomego

  • Uwarunkowania ryzyka kradzieży
  • Inne ryzyka związane z mieniem ruchomym w działalności gospodarczej
  • Metodyka ustalania sum ubezpieczenia
  • Ubezpieczenie „na pierwsze ryzyko”
  • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
  • Uwagi na temat likwidacji szkód

3. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i od awarii

  • Zakres zastosowania ubezpieczenia
  • Przedmiot ubezpieczenia i określenie jego zakresu
  • Wymogi zakładów ubezpieczeń w zakresie użytkowania przedmiotu ubezpieczenia
  • Wyłączenia odpowiedzialności
  • Ustalenie sumy ubezpieczenia i sposób wyliczenia odszkodowania
  • Wymogi formalne zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia

4. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

  • Przedmiot ubezpieczenia
  • Ubezpieczenie danych
  • Sprzęt stacjonarny i przenośny
  • Wyłączenia i wymogi w zakresie użytkowania